جلسه رییس و نایب رییس کانون وکلای مرکز با اعضای دادگاه انتظامی وکلا