بدینوسیله به اطلاع کلیه وکلا و کارآموزان محترم وکالت می رساند تلفن های مستقیم ارگانها ی کانون جهت سهولت دسترسی به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

ردیف

شماره تلفن

نام واحد

١

٨٨٨٧٣٥٢٧

دفتر نایب رئیس کمیته الف

٢

٨٨٧٨٩٩٧٢

حسابداری

٣

٨٨٨٧٣٥٣٠

روابط عمومی

٤

٨٨٨٧٣٥٣١

انفورماتیک

٥

٨٨٨٧٣٥٢٥

امور رفاهی

٦

٨٨٨٧٣٥١٨

بیمه تکمیلی

٧

٨٨٨٨٤٩٠٢

دبیرخانه

٨

٨٨٨٨٧١٦١

دبیرخانه

٩

٨٨٨٧٩٩٤٩

ثبت نامه ها

١٠

٨٨٨٨٤٦٩٥

صدور پروانه

١١

٨٨٨٨٦٤٤٢

دادسرا

١٢

٨٨٨٧٣٣٢٧

فروشگاه

١٣

٨٨٨٧٣٣٣٠

دفتر دادگاه

١٤

٨٨٨٧٣٣٣١

اجرای احکام

١٥

٨٨٨٧٣٥٢٨

اپراتور

 

درصورتی که از شماره داخلی واحد مربوط مطلع هستید با شماره گیری  ٨٤٠٠١ و شماره داخلی در ادامه ی آن ، امکان تماس با واحدها را دارید.

به عنوان مثال:

ردیف

شماره تلفن

داخلی

نام واحد

١

٨٤٠٠١٣٠٠

٣٠٠

دفتر ریاست

٢

٨٤٠٠١١٣٠

١٣٠

حسابداری

٣

٨٤٠٠١١٣٥

١٣٥

روابط عمومی

٤

٨٤٠٠١١٢٤

١٢٤

انفورماتیک

٥

٨٤٠٠١١٢٨

١٢٨

دبیرخانه

٦

٨٤٠٠١١٢٧

١٢٧

ثبت نامه ها

٧

٨٤٠٠١٣٠٣

٣٠٣

صدور پروانه

٨

٨٤٠٠١٢٠٧

٢٠٧

دادسرا

٩

٨٤٠٠١١٠٨

١٠٨

فروشگاه

١٠

٨٤٠٠١٢٠١

٢٠١

دفتر دادگاه

١١

٨٤٠٠١٢١٦

٢١٦

اجرای احکام

١٢

٨٤٠٠١١٠١

١٠١

اپراتور