اعضای کمیسیون داوری

 

اختراعی صناعی

دکتر محمد

اسفندیار پور

شهره

بوذر جمهری

سرمه

پیکار اصل

بهاره

جهان بین

عبدالله

خاکپور

احد

خالصی

ایرج

رسولی

حسن

ریاحی

آزاده

سلطانی

لیلا

صحراییان

علی اصغر

صلح چی

دکتر محمد علی

کریمی

پروین

نیک پی

فرید

صادقی

سعید

انصاری

حکیمه