اعضای کمیسیون حمایت

افتخار جهرمی

دکتر گودرز

جلیل زاده  خویی

دکتر حمید

دولتشاهی

آرش

سماواتی پور

محمد رضا

کاظمی

فرهاد

کشاور ز

بهمن

کیا

حسن

گوینده

دکتر حمید

محمودی جانکی

دکتر فیروز

یغمایی

بهروز