اعضاي كميسيون تحقيق و بررسي 

 

اخلاقی کاسانی

مهدی

خسروی تازه قشلاق

احمد

دواچی لنگرودی

راما

سلوکی

اسماعیل

سهرابی

حمید

صالحی

محمد

طاهری

زینب

قوامی

بهزاد

کاظمی

جواد

مدرس بستان آباد

عبدالحسین