اعضاي كميسيون بين الملل

 

آبنوس

اسفندیار

بیگ زاده

ابراهیم

جنیدی

دکتر لعیا

حسین  آبادی

دکتر شکوه

شریف رازی

ژینوس

فشندی

نوبان

فیضی چکاب

دکتر غلام نبی

کزازی

مجتبی

محمدی دینانی

 پروین

معتمدی

دکتر رضا

میرشاکی

حسین

وفایی

دکتر منصور

وکیل

دکتر امیر ساعد

یزدی

دکتر رضا