هیات امناء مرکز داوری

 

 1- آقای دکتر علی نجفی توانا

2- آقای دکتر علی صابری

3- آقای دکتر مهدی شهلا
4- آقای دکتر کامران آقایی
5- آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا
6- آقای دکتر محمد جواد صفار
7- آقای دکتر مرتضی نصیری
8- آقای دکتر نادر دیو سالار

دبیر کل : آقای دکتر مرتضی نصیری

رییس دبیر خانه : آقای بهزاد قوامی