اعضای کمیسیون آموزش 

 

بشیریه

دکتر تهمورث

پاشای امیری

دکتر امین

پاکباز

سیامک

حسینیان

دکترمیترا

حنیف زادگان

امیر فرهاد

خلعت آبادی فراهانی

معصومه

دهقان طرزجانی

مریم

شاه محمدی

محمد

شکرایی

شهروز

شید

بابک

طاطایی

مازیار

عباسی

جواد

منوچهری

مانوش

نظری

سهیل

وفاتبار

رامین

یوسفی صادقلو

دکترمهدی