صفحه: 1 از 30

دستور « بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره » دوره 30
روز سه شنبه مورخ 1397/05/16 ساعت 9 صبح
دوشنبه 15 مرداد 1397

دستور « بیست و سومین جلسه هیأت مدیره » دوره 30
روز یکشنبه مورخ 1397/05/14 ساعت 9 صبح
شنبه 13 مرداد 1397

دستـور «بیـست و دومیـن جلسـه هیـأت مدیـره» دوره 30
روز سه شـنبه مـورخ 9/5/1397 سـاعـت 9 صـبح
دوشنبه 8 مرداد 1397

دستور بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 30
روز یک شنبه مورخ 1397/05/07 ساعت 9 صبح
شنبه 6 مرداد 1397

دستور « بیستمین جلسه هیأت مدیره » دوره 30
روز سه شنبه مورخ 1397/05/02 ساعت 9
دوشنبه 1 مرداد 1397

دستـور « نوزدهمین جلسـه هیـأت مدیـره » دوره 30
روز یکشنبه مـورخ 1397/4/31 ساعت 9 صبح
شنبه 30 تیر 1397

دستـور " هجدهمین جلسـه هیـأت مدیـره " دوره 30
روز سه شنبه مـورخ 97/4/26 ساعت 9 صبح
دوشنبه 25 تیر 1397

دستـور «هفدهمین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره 30
روز یک شنبه مـورخ 1397/04/24 ساعت 9 صبح
شنبه 23 تیر 1397

دستـور "شانزدهمین جلسـه هیـأت مدیـره" دوره 30
روز سه شنبه مـورخ 97/4/19
یکشنبه 17 تیر 1397

دستور پانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره 30
روز سه شنبه مورخ 97/4/12 ساعت 9 صبح
دوشنبه 11 تیر 1397