صفحه: 1 از 29

دستور یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره 30
روز سه شنبه مورخ 97/3/22 ساعت 9 صبح
دوشنبه 21 خرداد 1397

دستور دهمین جلسه هیأت مدیره دوره 30
روز یک شنبه مورخ 97/3/20 ساعت 11 صبح
شنبه 19 خرداد 1397

دستور نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 30
روز سه شنبه مورخ 97/3/8 ساعت 9 صبح
دوشنبه 7 خرداد 1397

دستور هشتمین جلسه هیات مدیره دوره 30
روز یکشنبه مورخ 97/3/6 ساعت 9:00 صبح
شنبه 5 خرداد 1397

دستور هفتمین جلسه هیات مدیره دوره 30
روز سه شنبه مورخ 97/3/1 ساعت 9 صبح
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

دستـور ششمین جلسـه هیـأت مدیـره دوره 30
روز سه شنبه مـورخ 25/2/1397
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397

دستـور پنجمین جلسـه هیـأت مدیـره دوره 30
روز یـکشـنبه مـورخ 23/2/1397
شنبه 22 اردیبهشت 1397

دستور چهارمین جلسه هیات مدیره دوره 30
روز یـکشـنبه مـورخ 97/02/16
شنبه 15 اردیبهشت 1397

دستور سومین جلسه هیات مدیره دوره 30
دستـور "چـهارمیـن جلسـه هیـأت مدیـره" دوره 30 روز یـکشـنبه مـورخ 97/02/16
شنبه 15 اردیبهشت 1397

دستور سومین جلسه هیات مدیره دوره 30
روز یکشنبه مورخ 09/02/1397 ساعت 9 صبح
شنبه 8 اردیبهشت 1397