صفحه: 1 از 28

دستور دومین جلسه هیات مدیره دوره 30
روز سه شنبه مورخ 4/02/1397 ساعت 9 صبح
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397

دستـور اولیـن جلسـه هیـات مدیــره دوره 30
روز یکشنبه مورخ 1397/2/2 ساعت 11 صبح
شنبه 1 اردیبهشت 1397

دستور صد و سی و دومین جلسه هیات مدیره دوره 29
روز یکشنبه مورخ 97/1/26 ساعت 9 صبح
جهارشنبه 22 فروردین 1397

دستور صد و سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره 29
روز سه شنبه مورخ 1397/01/21 ساعت 9 صبح
دوشنبه 20 فروردین 1397

دستور صدو سی امین جلسه هیأت مدیره دوره 29
روز یک شنبه مورخ 97/01/19 ساعت 9 صبح
شنبه 18 فروردین 1397

دستور صدو بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29
روز یک شنبه مورخ 27/12/1396 ساعت 9 صبح
جهارشنبه 23 اسفند 1396

دستور صدو بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29
روز یک شنبه مورخ 20/12/1396 ساعت 9 صبح
شنبه 19 اسفند 1396

دستور صدو بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29
روز یک شنبه مورخ 13/12/1396 ساعت 9 صبح
شنبه 12 اسفند 1396

دستور صدو بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره 29
روز یک شنبه مورخ 06/12/1396 ساعت 9 صبح
شنبه 5 اسفند 1396

دستور صد و بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره 29
روز یک شنبه مورخ 29/11/1396 ساعت 9 صبح
شنبه 28 بهمن 1396