مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 15 آذر 1395(12:12:12 PM)

دستورچهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 ساعت 9 صبح

دستورچهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 16/09/1395 ساعت 9 صبح

1- اتخاذ تصمیم درخصوص رابط کمیسیونها و شرح وظایف رابطین

2- تعیین اعضای جانشین غائبین کمیسیونها

3- پیشنهاد تعدادی از اعضاء هیأت مدیره

4- پرونده های متقاضیان

5- پرونده های صدور

6- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است