مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 7 اسفند 1395(12:12:12 PM)

دستورشصت و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 08/12/1395 ساعت 9 صبح

دستورشصت و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  یکشنبه مورخ 08/12/1395 ساعت 9 صبح

1-تصویب نهایی تعرفه حق الوکاله

2-تشکیل شورای دبیران کمیسیونها و بررسی آیین نامه پیشنهادی

3-بررسی پیشنهاد تشکیل کمیته میانجیگری و حل اختلاف

4-پرونده های متقاضیان

5-پرونده های صدور

6-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است