مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  دوشنبه 28 فروردین 1396(12:12:12 PM)

دستورهفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 29/01/1396 ساعت 9 صبح

دستورهفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 29/01/1396 ساعت 9 صبح

1-انتخابات هیأت رئیسه

2-پرونده های صدور

3-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است