مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 6 خرداد 1396(12:12:12 PM)

دستورهشتادمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 07/03/1396 ساعت 9 صبح

دستورهشتادمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  یکشنبه مورخ 07/03/1396 ساعت 9 صبح

1-  حضور رئیس محترم IPBA در جلسه هیأت مدیره رأس ساعت 9 صبح

2-  آیین نامه وظایف و اختیارات کمیسیون تدوین قوانین

3-  آیین نامه نحوه انتخاب اعضای کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری مرکز

4-  انتخاب اعضاء کمیسیون بانوان

5-  استفاده دادیاران و اعضاء دادگاه انتظامی از لباس وکالت در زمان رسیدگی

6-  پرونده های متقاضیان

7-  پرونده های صدور

8-  پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است