مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 2 تیر 1397(12:12:12 PM)

دستور سیزدهمین جلسه هیات مدیره دوره 30

روز یکشنبه مورخ97/4/3 ساعت 9 صبح

دستور سیزدهمین  جلسه هیات مدیره دوره 30

روز یکشنبه مورخ97/4/3 ساعت 9 صبح

1-انتخاب اعضای کمیسیون روابط عمومی

2-انتخاب اعضای کمیسیون آموزش

3-انتخاب اعضای کمیسیون مالیاتی

4-آئین نامه تعرفه حق الوکاله

5-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است