صفحه: 1 از 2

اهم مصوبات جلسات چهل و نهم و پنجاهم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های پنجم و هفتم دیماه 1395
یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات چهل و هفتم و چهل و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 23 و 30 آذر ماه 1395 ...
سه شنبه 29 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و سوم و چهل و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 1395/09/02 و 1395/09/14
یکشنبه 20 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و پنجم و چهل و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 1395/09/16 و 1395/09/21
یکشنبه 20 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و یکم و چهل و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 95/8/18 و 95/8/25
سه شنبه 15 فروردین 1396

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 39 و 40 بیست و نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 95/8/9 و 95/8/11 ...
دوشنبه 2 اسفند 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 37 و 38 هیأت مدیره دوره 29 کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 95/8/2 و 95/8/4
سه شنبه 26 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات سی و پنجم و سی و ششم هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 95/7/18 و 95/7/27
سه شنبه 19 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات سی و سوم و سی و چهارم هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 95/7/4 و 95/7/11 ...
سه شنبه 12 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات سی و یکم و سی و دوم هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 21 و 23 شهریور ماه 1395
شنبه 2 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات بیست و نهم و سی ام هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 14 و 16 شهریور ماه 95 ...
یکشنبه 26 دی 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ سه شنبه 09/06/95
یکشنبه 19 دی 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات بیست و شش و بیست و هفت هیات مدیره دوره 29
به تاریخ های 95/6/2 و 95/6/7 ...
سه شنبه 7 دی 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات بیست و چهارم و بیست و پنجم هیات مدیره
به تاریخ های 10/05/95 و ...
سه شنبه 23 آذر 1395

مشروح مذاکرات و مصوبات بیستمین جلسه هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ 28/04/95
دوشنبه 1 آذر 1395

مشروح مذاکرات و مصوبات بیست و یکمین و بیست و دومین جلسات هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 29/04/95 و 03/05/95 ...
جهارشنبه 26 آبان 1395

صورت خلاصه مصوبات و مذاکرات جلسات 1 ، 2 ، 3 و 4 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 95/1/31 ، 95/2/7 ، 95/2/12 و 95/2/14
جهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 131 ، 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136 و 137هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 24/08/94 ، 24/08/94 ، 01/09/94 ، 03/09/94 ، 08/09/94 ، 08/09/94 و 17/09/94
سه شنبه 13 بهمن 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 126 ، 127 ، 128 ، 129 و 130 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های : 05/08/94 ، 10/08/94 ، 12/08/94 ، 17/08/94 و 19/08/94
شنبه 26 دی 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 122، 123 ، 124 و 125 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 19/07/94 ، 21/07/94 ، 26/07/94 و 28/07/94
دوشنبه 14 دی 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 117 ، 118 ، 119 ، 120 و 121 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 24/06/94 ، 29/06/94 ، 31/06/94 ، 05/07/94 و 14/07/94
شنبه 14 آذر 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 113 ، 114 ، 115 و 116 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 10/06/94 ، 15/06/94 ، 17/06/94 و 22/06/94
دوشنبه 25 آبان 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 107 ، 108 ، 109 ، 111 و 112 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 06/05/94 ، 07/05/94 ، 11/05/94 ، 18/05/94 و 08/06/94
جهارشنبه 6 آبان 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 103 ، 104 ، 105 و 106 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 02/04/94 ، 09/04/94 ، 23/04/94 و 30/04/94
یکشنبه 22 شهریور 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 99 ، 100 ، 101 و 102 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 19/03/94 ، 24/03/94 ، 26/03/94 و 31/03/94
سه شنبه 13 مرداد 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 و 98 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز+پیش نویس آیین نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های : 27/02/94 ، 29/02/94 ، 03/03/94 ، 05/03/94 ، 10/03/94 و 17/03/94
یکشنبه 7 تیر 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 90 ، 91 و 92 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز + صورت خلاصه مذاکرات جلسه انتخابات هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز (جلسه 1 و 2)
به تاریخ های: 15/02/94 ، 20/02/94 ، 22/02/94 ، 01/02/94 و 27/02/94
شنبه 23 خرداد 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 86 ، 87 ، 88 و 89 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 30/01/94 ، 01/02/94 ، 06/02/94 و 08/02/94
دوشنبه 4 خرداد 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه های 80 - 81 - 82 - 83 - 84 و 85 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 19/12/93 ، 24/12/93 ، 16/01/94 ، 18/01/94 ، 23/01/94 و 25/01/94
دوشنبه 21 اردیبهشت 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 75 ، 76 ، 77 ، 78 و 79 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های : 03/12/93 ، 05/12/93 ، 10/12/93 ، 12/12/93 و 17/12/93
یکشنبه 30 فروردین 1394