صفحه: 1 از 2

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و نه و هفتاد هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 15 و 20 فروردین ماه 1396
سه شنبه 30 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و هفتم و شصت و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 17 و 22 اسفند ماه 1395
یکشنبه 28 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و پنجم و شصت و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های دهم و پانزدهم اسفند ماه 1395
جهارشنبه 10 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و سوم و شصت و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های سوم و هشتم اسفند ماه 1395
یکشنبه 7 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و یکم و شصت و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 26 بهمن ماه و اول اسفند سال 1395
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه وهفتم و پنجاه و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 12 و 17 بهمن ماه 1395 ...
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و نهم و شصتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 19 و 24 بهمن ماه 1395 ...
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و پنج و پنجاه و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های سوم و پنجم بهمن ماه 1395 ...
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 24 و 26 دیماه 1395 ...
یکشنبه 17 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و یکم و پنجاه و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 12 و 19 دیماه 1395 ...
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات چهل و نهم و پنجاهم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های پنجم و هفتم دیماه 1395
یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات چهل و هفتم و چهل و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 23 و 30 آذر ماه 1395 ...
سه شنبه 29 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و سوم و چهل و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 1395/09/02 و 1395/09/14
یکشنبه 20 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و پنجم و چهل و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 1395/09/16 و 1395/09/21
یکشنبه 20 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و یکم و چهل و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 95/8/18 و 95/8/25
سه شنبه 15 فروردین 1396

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 39 و 40 بیست و نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 95/8/9 و 95/8/11 ...
دوشنبه 2 اسفند 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 37 و 38 هیأت مدیره دوره 29 کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 95/8/2 و 95/8/4
سه شنبه 26 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات سی و پنجم و سی و ششم هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 95/7/18 و 95/7/27
سه شنبه 19 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات سی و سوم و سی و چهارم هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 95/7/4 و 95/7/11 ...
سه شنبه 12 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات سی و یکم و سی و دوم هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 21 و 23 شهریور ماه 1395
شنبه 2 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات بیست و نهم و سی ام هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 14 و 16 شهریور ماه 95 ...
یکشنبه 26 دی 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ سه شنبه 09/06/95
یکشنبه 19 دی 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات بیست و شش و بیست و هفت هیات مدیره دوره 29
به تاریخ های 95/6/2 و 95/6/7 ...
سه شنبه 7 دی 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات بیست و چهارم و بیست و پنجم هیات مدیره
به تاریخ های 10/05/95 و ...
سه شنبه 23 آذر 1395

مشروح مذاکرات و مصوبات بیستمین جلسه هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ 28/04/95
دوشنبه 1 آذر 1395

مشروح مذاکرات و مصوبات بیست و یکمین و بیست و دومین جلسات هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 29/04/95 و 03/05/95 ...
جهارشنبه 26 آبان 1395

صورت خلاصه مصوبات و مذاکرات جلسات 1 ، 2 ، 3 و 4 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 95/1/31 ، 95/2/7 ، 95/2/12 و 95/2/14
جهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 131 ، 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136 و 137هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 24/08/94 ، 24/08/94 ، 01/09/94 ، 03/09/94 ، 08/09/94 ، 08/09/94 و 17/09/94
سه شنبه 13 بهمن 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 126 ، 127 ، 128 ، 129 و 130 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های : 05/08/94 ، 10/08/94 ، 12/08/94 ، 17/08/94 و 19/08/94
شنبه 26 دی 1394

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 122، 123 ، 124 و 125 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 19/07/94 ، 21/07/94 ، 26/07/94 و 28/07/94
دوشنبه 14 دی 1394