صفحه: 1 از 3

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات 104 لغایت 109 هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 25 مهرماه ، 2 آبان ماه ، 7 آبان ماه ، 14 آبان ماه ، 16 آبان ماه و 23 آبان ماه 1396
سه شنبه 15 اسفند 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات 102 و 103 هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 11 و 18 مهر ماه 1396
سه شنبه 26 دی 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات 100 و 101 هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 2 و 4 مهرماه 1396
شنبه 16 دی 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات 98 و 99 هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 26 و 28 شهریور ماه 1396
سه شنبه 12 دی 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات 96 و 97 هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 14 و 21 شهریور ماه 1396
یکشنبه 26 آذر 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات 94 و 95 هیات مدیره دوره بیست و نهم
شنبه 6 آبان 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات89 ، 90 ، 91 ، 92 و 93 هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 1 ، 3 ، 25 ، 29 و 31 مرداد ماه 1396
سه شنبه 2 آبان 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات 85 و 86 هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 13 و 18 تیر ماه 1396
جهارشنبه 5 مهر 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات87 و 88 هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 20 و 25 تیر ماه 1396
سه شنبه 4 مهر 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات 81 ، 82 ، 83 و 84 هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 9 ، 23 ، 28 و 30 خرداد ماه 1396
جهارشنبه 22 شهریور 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتاد و نهم و هشتادم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 31 اردیبهشت ماه و 7 خرداد ماه 1396
شنبه 28 مرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتاد و هفتم و هفتاد و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 24 و 26 اردیبهشت ماه 1396
یکشنبه 1 مرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتاد و پنجم و هفتاد و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 17 و 19 اردیبهشت ماه 1396
یکشنبه 25 تیر 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های دهم و دوازدهم اردیبهشت ماه 1396
جهارشنبه 21 تیر 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتاد و یکم و هفتاد و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 27 و 29 فروردین ماه 1396
یکشنبه 18 تیر 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و نه و هفتاد هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 15 و 20 فروردین ماه 1396
سه شنبه 30 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و هفتم و شصت و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 17 و 22 اسفند ماه 1395
یکشنبه 28 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و پنجم و شصت و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های دهم و پانزدهم اسفند ماه 1395
جهارشنبه 10 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و سوم و شصت و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های سوم و هشتم اسفند ماه 1395
یکشنبه 7 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و یکم و شصت و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 26 بهمن ماه و اول اسفند سال 1395
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه وهفتم و پنجاه و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 12 و 17 بهمن ماه 1395 ...
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و نهم و شصتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 19 و 24 بهمن ماه 1395 ...
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و پنج و پنجاه و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های سوم و پنجم بهمن ماه 1395 ...
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 24 و 26 دیماه 1395 ...
یکشنبه 17 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و یکم و پنجاه و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 12 و 19 دیماه 1395 ...
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات چهل و نهم و پنجاهم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های پنجم و هفتم دیماه 1395
یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات چهل و هفتم و چهل و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 23 و 30 آذر ماه 1395 ...
سه شنبه 29 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و سوم و چهل و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 1395/09/02 و 1395/09/14
یکشنبه 20 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و پنجم و چهل و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 1395/09/16 و 1395/09/21
یکشنبه 20 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و یکم و چهل و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 95/8/18 و 95/8/25
سه شنبه 15 فروردین 1396