صفحه: 1 از 2

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتاد و هفتم و هفتاد و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 24 و 26 اردیبهشت ماه 1396
یکشنبه 1 مرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتاد و پنجم و هفتاد و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 17 و 19 اردیبهشت ماه 1396
یکشنبه 25 تیر 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های دهم و دوازدهم اردیبهشت ماه 1396
جهارشنبه 21 تیر 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتاد و یکم و هفتاد و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 27 و 29 فروردین ماه 1396
یکشنبه 18 تیر 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و نه و هفتاد هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 15 و 20 فروردین ماه 1396
سه شنبه 30 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و هفتم و شصت و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 17 و 22 اسفند ماه 1395
یکشنبه 28 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و پنجم و شصت و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های دهم و پانزدهم اسفند ماه 1395
جهارشنبه 10 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و سوم و شصت و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های سوم و هشتم اسفند ماه 1395
یکشنبه 7 خرداد 1396

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات شصت و یکم و شصت و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 26 بهمن ماه و اول اسفند سال 1395
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه وهفتم و پنجاه و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 12 و 17 بهمن ماه 1395 ...
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و نهم و شصتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 19 و 24 بهمن ماه 1395 ...
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و پنج و پنجاه و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های سوم و پنجم بهمن ماه 1395 ...
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 24 و 26 دیماه 1395 ...
یکشنبه 17 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات پنجاه و یکم و پنجاه و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 12 و 19 دیماه 1395 ...
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات چهل و نهم و پنجاهم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های پنجم و هفتم دیماه 1395
یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

اهم مصوبات جلسات چهل و هفتم و چهل و هشتم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 23 و 30 آذر ماه 1395 ...
سه شنبه 29 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و سوم و چهل و چهارم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 1395/09/02 و 1395/09/14
یکشنبه 20 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و پنجم و چهل و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 1395/09/16 و 1395/09/21
یکشنبه 20 فروردین 1396

اهم مصوبات جلسه های چهل و یکم و چهل و دوم هیأت مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 95/8/18 و 95/8/25
سه شنبه 15 فروردین 1396

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 39 و 40 بیست و نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 95/8/9 و 95/8/11 ...
دوشنبه 2 اسفند 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات 37 و 38 هیأت مدیره دوره 29 کانون وکلای دادگستری مرکز
به تاریخ های 95/8/2 و 95/8/4
سه شنبه 26 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات سی و پنجم و سی و ششم هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 95/7/18 و 95/7/27
سه شنبه 19 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات سی و سوم و سی و چهارم هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 95/7/4 و 95/7/11 ...
سه شنبه 12 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات سی و یکم و سی و دوم هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 21 و 23 شهریور ماه 1395
شنبه 2 بهمن 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات بیست و نهم و سی ام هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 14 و 16 شهریور ماه 95 ...
یکشنبه 26 دی 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ سه شنبه 09/06/95
یکشنبه 19 دی 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات بیست و شش و بیست و هفت هیات مدیره دوره 29
به تاریخ های 95/6/2 و 95/6/7 ...
سه شنبه 7 دی 1395

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات بیست و چهارم و بیست و پنجم هیات مدیره
به تاریخ های 10/05/95 و ...
سه شنبه 23 آذر 1395

مشروح مذاکرات و مصوبات بیستمین جلسه هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ 28/04/95
دوشنبه 1 آذر 1395

مشروح مذاکرات و مصوبات بیست و یکمین و بیست و دومین جلسات هیات مدیره دوره بیست و نهم
به تاریخ های 29/04/95 و 03/05/95 ...
جهارشنبه 26 آبان 1395