دادگاه و دادسرا

صفحه: 1 از 1

دوفقره دادنامه در خصوص محکومیت وکیل دادگستری به مجازات های مندرج در بند های 1 و 3 ماده 80 و بند 3 ماده 81 ...
جهارشنبه 29 دی 1395

قوانین و مقررات انتظامی
جهارشنبه 28 مهر 1395

نمونه آرای انتظامی
حسب تصمیم دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، کار گروهی متشکل از عده ای دادیاران انتظامی کانون موظف شدند که با بررسی سوابق و ...
دوشنبه 29 شهریور 1395

دادستان انتظامی کانون مرکز در جلسه معارفه دادیاران : ما برای حفظ حقوق عامه ( شکات و وکلای دادگستری ) تکلیف داریم
جلسه معارفه دادیاران انتظامی روز شنبه مورخ 29/3/1395 در سالن اقبال واقع در طبقه چهارم ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز ...
دوشنبه 31 خرداد 1395