دادگاه و دادسرا

صفحه: 1 از 1

در ضرورت تنظیم قرارداد حق الزحمه وکالت
شنبه 1 مهر 1396

دو فقره آرای صادره از سوی شعب دوم و پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص چگونگی احکام تعلیق موقت، موضوع ماده 87 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
جهارشنبه 15 شهریور 1396

پیش گفتاری بر فرهنگ نقادی و کارکرد های آن
سه شنبه 30 خرداد 1396

دادنامه های 9311001788 مورخ 93/12/3 شعبه سوم دادگاه انتظامی و 469 مورخ 95/7/28 شعبه اول دادگاه انتظامی قضات
جهارشنبه 20 بهمن 1395

قبول اعاده دادرسی از آراء انتظامی کانون
جهارشنبه 20 بهمن 1395

دوفقره دادنامه در خصوص محکومیت وکیل دادگستری به مجازات های مندرج در بند های 1 و 3 ماده 80 و بند 3 ماده 81 ...
جهارشنبه 29 دی 1395

قوانین و مقررات انتظامی
جهارشنبه 28 مهر 1395

نمونه آرای انتظامی
حسب تصمیم دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، کار گروهی متشکل از عده ای دادیاران انتظامی کانون موظف شدند که با بررسی سوابق و ...
دوشنبه 29 شهریور 1395

دادستان انتظامی کانون مرکز در جلسه معارفه دادیاران : ما برای حفظ حقوق عامه ( شکات و وکلای دادگستری ) تکلیف داریم
جلسه معارفه دادیاران انتظامی روز شنبه مورخ 29/3/1395 در سالن اقبال واقع در طبقه چهارم ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز ...
دوشنبه 31 خرداد 1395