جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   چهارشنبه 17 خرداد 1396 - 12:12:12 PM

آئین نامه اهداف، وظایف و اختیارات کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز

با توجه به ماده 23 آئین نامه داخلی نحوه تشکیل و اداره کمیسیون ها، مصوب 19/11/1393 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، دائر بر این که «اهداف، وظایف و اختیارات هر کمیسیون به طور جداگانه...

با توجه به ماده 23 آئین نامه داخلی نحوه تشکیل و اداره کمیسیون ها، مصوب 19/11/1393 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، دائر بر این که «اهداف، وظایف و اختیارات هر کمیسیون به طور جداگانه در هیأت مدیره تصویب خواهد شد.»، مقررات زیر به عنوان «آئین نامه اهداف، وظایف و اختیارات کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز»، به منظور تصویب در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پیشنهاد می شود.

آئین نامه اهداف، وظایف و اختیارات کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز

بخش یکم- اهداف کمیسیون تدوین قوانین

ماده یک – کمیسیون تدوین قوانین (که از این پس اختصاراً «کمیسیون» نامیده می شود) به منظور بررسی و اظهار نظر نسبت به پیش نویس قوانین و لوایح و عنداللزوم آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها تشکیل شده است.

ماده دو- کمیسیون به منظور نیل به اهداف مندرج در ماده یک وظایف زیر را بر عهده دارد:

1-بررسی و اظهارنظر نسبت به امور ارجاعی از کانون و موارد پیشنهادی کمیسیون.

2-پیشنهاد تنقیح و اصلاح مقررات لازم الاجرای مرتبط با کانون وکلای دادگستری، اعم از قانون، تصویب نامه، آئین نامه، بخشنامه و سایر مصوبات لازم الاجراء به هیأت مدیره کانون.

3-تهیه پیش نویس مقررات مربوط به وکالت دادگستری، جهت تصویب در مراجع قانونی مربوطه با ارجاع هیأت مدیره کانون.

4-بررسی لوایح و طرح های متضمن امور مرتبط با وکالت دادگستری که در قوه قضائیه، کمیسیون های مربوط در قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مرجع مزبور، منجمله کمیسیون امور حقوقی و قضایی و سایر مراجع مربوط، در جریان تنظیم و تدوین قرار دارد پس از ارجاع هیأت مدیره کانون.

بخش دوم- اختیارات کمیسیون

ماده سه- کمیسیون در جهت انجام وظایف موضوع ماده دو، از اختیارات ذیل برخوردار است:

1-درخواست از هیأت رئیسه کانون، دائر بر معرفی بعضی از اعضای کمیسیون، جهت شرکت در جلسات لوایح یا طرح های مرتبط به کانون وکلای دادگستری، به مراجع مربوط.

2-مطالبه سوابق مربوط به امور مطروحه در کمیسیون، اعم از متون دستنویس یا ذخیره شده در سایت کانون، از دفتر کمیسیون ها.

3-عندالاقتضاء رجوع به منابع و مأخذ مربوطه در محل نگهداری و مطالعه و بررسی آنها توسط هر یک از اعضای کمیسیون با تجویز رئیس کانون.

ماده چهار- این آئین نامه در تاریخ 07/03/96 به تصویب هیأت مدیره رسید.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است