اعضاي كميسيون انتشارات

 

ایمانی

دکتر عباس

بشیری

احمد

جلیلوند

دکتر یحیی

داراب پور

مهراب

دهقان

سعید

صابری

علی

فیروزمند

لیلا

قهرمانی

دکترنصرالله

مصطفوی کاشانی

دکتر محمود

مقبلی

محمد علی

یوسفی محله

ابراهیم