اعضای کمیسیون کارآموزی 

 

اخوتی

محمد علی

اشرافی

داریوش

آشوری

رضا

پوربابایی

هوشنگ

جاویدتاش

احمد

جنتی

حمید

خالقیان

دکترجواد

دیوسالار

عبدالرضا

روحانی

دکترکارن

شقاقی

بیژن

صادقیان

آرش

صالحی

حسینعلی

صفارزاده

محمد حسین

عسکری راد

حسین

معصومی

حسین