اعضاي كميسيون ورزش 

 

ادیبی سده

ابراهیم

ایمانپور کرنق

دکتر اکبر

بزرگی

محسن

جاودانی

رضا

چهل امیرانی

امیر باقر

خرمشاهی

عبدالصمد

خلوتی

مهشید

خواجه وند سریوی

مهدی

درفشه

امیر

علی محمدی

بهنام

قربانی سرابی

مهرداد

کاسه گر محمدی

داود

کرانی زاده

نفیسه سادات

محمد حسینی

موسی

محمدیان ماسوله

سید مهدی

یزدانیار

مرتضی

سلیمی

سجاد