اعضاي كميسيون نظارت و بازرسي

۱-مرتضی خلیلی2-ریحانه بهنامی3-سید محمد حسن علوی نصر4-علیرضا علی محمدی5-احمد خسروی تازه قشلاق6-محمد سعیدی7-سوسن شاهماری8-اباصلت بینایی9-علی اکبری پس چیری10-علیرضا جعفر زاده11-آزاده نجفی دژده منفرد12-فرشاد زارع فارسانی