اعضاي كميسيون ساختمان

1-افتخار جهرمی گودرز

2-امینی عیسی

3-جنتی حمید

4- جندقی کرمانی پور سید محمد

5-رسول زاده فرساد علی

6-قوامی ماسوله سید علی

7-مالکی جلیل