اعضاي كميسيون روابط عمومي

اقبالیان

مریم

امانی

بشرا

اورعی

محمد

بادامچی

رضا

پاشایی اطهر

فهیمه

پولادوند

آزیتا

حسینی

سید علیرضا

خاتمی فر 

عبدالله

رضایی

لیدا

رهنما خانقاه

مریم

شیوایی

محمد

 عارف

 آرام

غلامی

فریبا

قزوینی

مریم

مجدزاده

نوش آفرین

محمدی

شقایق

نیکدل

دلارام