دوشنبه 4 مرداد 1395

دستور بیست و سومیـن جلسه هیئت مدیره دوره 29

روزسه شنبه مورخ 1395/5/5 ساعت 9 صبح

دستور بیست و سومیـن جلسه هیئت مدیره دوره 29

روزسه شنبه مورخ 1395/5/5 ساعت 9  صبح

1- انتخاب اعضای کمیسیون تحقیق و بررسی

2- انتخاب اعضای کمیسیون ورزش

3- انتخاب اعضای کمیسیون تدوین قوانین

4- انتخاب اعضای کمیسیون کارآموزی

5- پرونده های متقاضیان

6- پرونده های صدور

7- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز