شنبه 18 دی 1395

دستورپنجاه و دومین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 19/10/1395 ساعت 9 صبح

دستورپنجاه و دومین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  یک شنبه مورخ 19/10/1395 ساعت 9 صبح

1- قرارداد مدیریت پیمان ( عامل چهارم ) در خصوص ساختمان سعادت آباد

2- تعرفه حق الوکاله

3- تشکیل کمیته میانجیگری در دادسرای انتظامی

4- پرونده های صدور

5- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 28 خرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز