پنج شنبه 31 فروردین 1396

کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری بخش ایرانی انجمن قانونگذاری تطبیقی و با حضور اساتید و قضات عالی رتبه از کشور فرانسه برگزار می کند

کارکرد شورای قانون اساسی فرانسه - جایگاه حقوق بین الملل و نقش پاریس در داوری های بین المللی ...

کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری بخش ایرانی انجمن قانونگذاری تطبیقی و با حضور اساتید و قضات عالی رتبه از کشور فرانسه برگزار می کند:

الف) سخنرانان و موضوعات سخنرانی: 

سخنران: (Guy Canivet) عضو و رئیس سابق شورای قانون اساسی و دیوان عالی کشور فرانسه و رئیس انجمن قانونگذاری فرانسه.

موضوعات:

١- کارکرد شورای قانون اساسی فرانسه
٢- جایگاه حقوق بین الملل و نقش پاریس در داوری های بین المللی.


سخنران: (Dominique Hascher) مشاور دیوان عالی کشور و رييس انجمن قانونگذاری تطبیقی فرانسه.

موضوعات:

١- آزادی داور در داوری های بین المللی
٢- کارکرد دیوان عالی کشور فرانسه.


سخنران: (Timothée Paris) بازرس شورای دولتی فرانسه و استاد دانشگاه علوم سیاسی ( Sciences po Paris) و 

Université Paris-Est Créteil و مدير انجمن قانونگذارى تطبيقى فرانسه
موضوعات:
١- کارکرد شورای دولتی فرانسه 
٢- دیدگاه حقوق فرانسه در داوری های مربوط به اموال عمومی.

ب) مکان و زمان:

مکان: سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز تهران – میدان آرژانتین – ابتدای خیابان زاگرس – ساختمان شماره 3. 

زمان: روز یکشنبه مورخ ١٣٩٦/٢/١٧ساعت١٧ الى ٢٠

کانون وکلاى دادگسترى مرکز
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 28 خرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز