دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

دستورهفتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 19/02/1396 ساعت 9 صبح

دستورهفتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 19/02/1396 ساعت 9 صبح

1-پیشنهاد افزایش حق عضویت تمدید پروانه و پروانه وکالت اتفاقی

2-پرونده های صدور

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 7 اردیبهشت 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز