دوشنبه 6 شهریور 1396

دستور نودو چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 07/06/1396 ساعت 9 صبح

دستور نودو چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29
روز سه شنبه مورخ 07/06/1396 ساعت 9 صبح


1- هزینه صدور پروانه کارآموزی
2- پرونده های متقاضیان
3- پرونده های صدور
4- پرونده های انتقال
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
شنبه 5 خرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز