شنبه 25 آذر 1396

دستور صد و پانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 26 آذر ماه 1396 ساعت 9 صبح

دستور صد و پانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 26 آذر ماه 1396 ساعت 9 صبح

1- اساسنامه موسسات حقوقی

2- پرونده های صدور

3- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 25 تیر 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز