شنبه 2 دی 1396

دستور صدوشانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 03/10/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدوشانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  یک شنبه مورخ 03/10/1396 ساعت 9 صبح

1- اساسنامه مؤسسات حقوقی

2- پرونده های متقاضیان

3- پرونده های صدور

4- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
سه شنبه 3 بهمن 1396

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز