دوشنبه 23 بهمن 1396

دستور صدو بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 24/11/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدو بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 24/11/1396 ساعت 9 صبح

1- بررسی سهم کانون مرکز از هزینه های اتحادیه

2- قرائت نتایج اختبار سوم سال 96

3- پرونده های متقاضیان

4- پرونده های صدور

5- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 30 بهمن 1396

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز