شنبه 19 اسفند 1396

دستور صدو بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 20/12/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدو بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 20/12/1396 ساعت 9 صبح

1- گزارش انتخابات

2- پرونده های صدور

3- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
پنج شنبه 29 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز