یکشنبه 9 اردیبهشت 1397

مصوبه مورخ 97/2/8 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

به موجب مصوبه مورخ 97/2/8 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز استثناء مقرر در ماده 12 آئین نامه نحوه انتخاب اعضای کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص کمیسیون کارآموزی حذف گردیده است...

به موجب مصوبه مورخ 97/2/8 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز استثناء مقرر در ماده 12 آئین نامه نحوه انتخاب اعضای کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص کمیسیون کارآموزی حذف گردیده است.

بنابراین انتخاب اعضای کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز بیش از دو دوره متوالی یا عضویت در مجموع بیش از چهار دوره متوالی مجاز نیست.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز