دوشنبه 21 خرداد 1397

دستور یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره 30

روز سه شنبه مورخ 97/3/22 ساعت 9 صبح

دستور یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره 30

روز سه شنبه مورخ 97/3/22 ساعت 9 صبح

1-انتخاب اعضای کمیسیون امور حقوقی

2-انتخاب اعضای شعبات دادگاه انتظامی وکلا

3-پرونده های صدور و انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
پنج شنبه 25 مرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز