دوشنبه 11 تیر 1397

دستور پانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره 30

روز سه شنبه مورخ 97/4/12 ساعت 9 صبح

دستور پانزدهمین  جلسه هیات مدیره دوره 30

روز سه شنبه مورخ 97/4/12 ساعت 9 صبح

1- مجله  کانون وکلا و آگهی تغییرات

2- انتخاب دادیاران انتظامی

3- تکمیل اعضای شعب دادگاه انتظامی و کمیسیونها

4- آئین نامه پیشنهادی بازرسی و نظارت

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز