یکشنبه 17 تیر 1397

دستـور "شانزدهمین جلسـه هیـأت مدیـره" دوره 30

روز سه شنبه مـورخ 97/4/19

دستـور "شانزدهمین  جلسـه هیـأت مدیـره" دوره 30

                                                روز سه شنبه مـورخ 97/4/19

1- انتخاب اعضای کمیسیون حقوق بشر

2- انتخاب اعضای کمیسیون رفاه

3- آئین نامه نظارت و بازرسی

4- مصوبه 97/1/27 هیات مقررات زدایی

5- متقاضیان

6- پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز