دستـور «اولیـن جلسـه هیـات مدیــره» دوره ٣٠

روز یکشنبه مورخ  ١٣٩٧/٠٢/٠٢ ساعت ١١ صبح

 

-          انـتخـابــات هیـات رئـیســه

 

 

 

دستور «دومین جلسه هیات مدیره» دوره ٣٠

روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٠٢/٠٤ ساعت ٩ صبح

 

١- ادامه فعالیت ارگانها و کمیسیونهای کانون

٢- تعیین و انتخاب اعضاء جهت پیگیری در کمیسیونهای فرعی مجلس (مصوبه ٢/٢/٩٧)

٣- همایش اسکودا

٤-تعیین اعضای کمیته صدور

 

 

 

دستور «سومین جلسه هیات مدیره» دوره ٣٠

روز یکشنبه مورخ ١٣٩٧/٠٢/٠٩ ساعت ٩ صبح

 

١-بررسی و تعیین اعضای کمیته های تشخیص نحوه انتخاب اعضای کمیسیونهای کانون ( ماده ٣ آئین نامه نحوه  انتخاب اعضای کمیسیون ها مصوب ١٣٩٦)

٢-تعیین اعضای کمیسیون نقل و انتقالات

٣-بررسی وظایف نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز در شورای اجرایی و تحلیل دستور همایش اسکودا در اجلاس شهرکرد و سایر موارد مرتبط . 

٤-پرونده متقاضیان

 

 

 

دستـور «چـهارمیـن جلسـه هیـأت مدیـره»  دوره ٣٠

روز یـکشـنبه مـورخ ١٣٩٧/٠٢/١٦

 

١- انتخاب نمایندگان کانون مرکز در مجمع عمومی صندوق حمایت .

٢- انتخاب رئیس اداره معاضدت.

٣- انتخاب رابط شورای تشکل ها.

٤- تعیین اعضای کمیته های تشخیص نحوه انتخاب اعضای کمیسیونهای کانون ( ماده ٣ آئین نامه نحوه انتخاب اعضای کمیسیونها ).

٥- همایش اسکودا و گزارش نمایندگان محترم در شورای اجرایی.

٦- استماع گزارش کمیته پیگیری طرح پذیرش و آموزش وکالت .

 

 

 

دستـور «پنجمین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره ٣٠

روز یـکشـنبه مـورخ ١٣٩٧/٠٢/٢٣

 

١-گزارشی از اجلاس اتحادیه در شهرکرد

٢-گزارش اختبار کارآموزان وکالت

٣-منشور اخلاق حرفه ای

٤-شفافیت در امور مالی کانون مرکز و مرکز علمی- کاربردی

 

 

 

دستـور «ششمین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره ٣٠

روز سه شنبه مـورخ ١٣٩٧/٠٢/٢٥

 

١-برگزاری همایش در خصوص طرح آموزش و پذیرش کارآموزی

٢-اعلام نتایج اختبار دوره چهارم سال ١٣٩٦

٣-پرونده های متقاضیان و انتقال

٤-انتخاب رئیس اداره معاضدت

٥-انتخاب دادستان انتظامی و معاون

 

 

 

 

دستور «هفتمین جلسه هیات مدیره» دوره ٣٠

روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٠٣/٠١ ساعت ٩ صبح

 

١-روند تغییرات در مرکز علمی –کاربردی کانون و استماع گزارش  بازرس و نماینده رئیس کانون

٢-تعیین رابطین کانون وکلای دادگستری مرکز با دولت و دادگستری استان تهران

٣-انتخاب اعضای مرکز داوری

٤-پیشنهاد ایجاد اداره روابط عمومی

٥-پیشنهاد تشکیل کمیسیون روابط قوا و فراخوان اختصاصی

٦-بازنگری و اصلاح اساسنامه اتحادیه در راستای مصوبه اخیر اجلاس چهارمحال بختیاری و نامه اتحادیه

٧-پرونده های صدور

 

 

 

 

دستور «هشتمین جلسه هیات مدیره» دوره ٣٠

روز یکشنبه مورخ ١٣٩٧/٠٣/٠٦ ساعت ٩:٠٠ صبح

 

١- انتخاب اعضای کمیسیون کارآموزی

٢- بخشنامه اخیر معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه

٣- قتل همکار محترم وکیل و بررسی راهکارهای پیشگیری

٤- پرونده های صدور و انتقال

 

 

 

دستور «نهمین  جلسه هیأت مدیره» دوره ٣٠

روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٠٣/٠٨ ساعت ٩ صبح

 

١- انتخاب اعضای کمیسیون حقوقی

٢- پرونده های متقاضیان

٣- پرونده های صدور

٤- پرونده های انتقال

 

 

 

دستور «دهمین  جلسه هیأت مدیره» دوره ٣٠

روز یک شنبه مورخ ١٣٩٧/٠٣/٢٠ ساعت ١١ صبح

 

توجه:

جلسه رأس ساعت ١١ شروع می گردد. علت تأخیر تشکیل جلسه ملاقات رئیس و نواب رئیس هیأت مدیره با معاون اول محترم قوه قضائیه می باشد و استثنائاً و به جهت محدودیت زمانی، بحث پیش از دستور نخواهیم داشت.

 

١-بحث پیرامون تبصره ماده ٤٨ قانون آئین دادرسی کیفری

٢-انتخاب معاونین دادستان

٣-انتخاب اعضای کمیسیون بین الملل

٤-انتخاب نمایندگان کانون در هیأت های حل اختلاف مالیاتی

 

 

 

دستور «یازدهمین جلسه هیأت مدیره» دوره ٣٠

روز سه شنبه مورخ ٩٧/٣/٢٢ ساعت ٩ صبح

 

١-انتخاب اعضای کمیسیون امور حقوقی

٢-انتخاب اعضای شعبات دادگاه انتظامی وکلا

٣-پرونده های صدور و انتقال

 

 

 

دستور «دوازدهمین جلسه هیأت مدیره» دوره ٣٠

روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٠٣/٢٩  ساعت ٩:٠٠ صبح

 

١- انتخاب اعضای کمیسیون های ساختمان، ورزش و داوری

٢- تعیین رابطین پارلمانی

٣- بررسی پیشنهادهای مربوط به تشریفات و چگونگی صدور پروانه وکالت متقاضیان ماده ٨

٤- آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی سال ٩٧

٥- رسیدگی به درخواست متقاضیان انتقال

 

 

 

 

دستور «سیزدهمین  جلسه هیات مدیره» دوره ٣٠

روز یکشنبه مورخ١٣٩٧/٠٤/٠٣ ساعت ٩ صبح

 

١-انتخاب اعضای کمیسیون روابط عمومی

٢-انتخاب اعضای کمیسیون آموزش

٣-انتخاب اعضای کمیسیون مالیاتی

٤-آئین نامه تعرفه حق الوکاله

٥-پرونده های انتقال

 

 

 

دستور «چهاردهمین جلسه هیات مدیره» دوره ٣٠

روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٧/٠٤/٠٦ ساعت ٩ صبح

 

١-پرونده های متقاضیان

٢-پرونده های صدور

٣-پرونده های انتقال

 

 

 

دستور «پانزدهمین  جلسه هیات مدیره» دوره ٣٠

روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٠٤/١٢ ساعت ٩ صبح

 

١- مجله  کانون وکلا و آگهی تغییرات

٢- انتخاب دادیاران انتظامی

٣- تکمیل اعضای شعب دادگاه انتظامی و کمیسیونها

٤- آئین نامه پیشنهادی بازرسی و نظارت

 

 

 

دستـور «شانزدهمین  جلسـه هیـأت مدیـره» دوره ٣٠

روز سه شنبه مـورخ ١٣٩٧/٠٤/١٩

 

١- انتخاب اعضای کمیسیون حقوق بشر

٢- انتخاب اعضای کمیسیون رفاه

٣- آئین نامه نظارت و بازرسی

٤- مصوبه ٩٧/١/٢٧ هیات مقررات زدایی

٥- متقاضیان

٦- پرونده های انتقال

 

 

 

دستـور  «هفدهمین جلسـه هیـأت مدیـره»  دوره ٣٠

روز یک شنبه مـورخ ١٣٩٧/٠٤/٢٤ ساعت ٩ صبح

 

١- انتخاب اعضای کمیسیون تدوین قوانین

٢- انتخاب اعضای کمیسیون تحقیق و بررسی

٣- حضور میهمانان (معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و ریاست محترم اسکودا )

٤- پرونده های انتقال

 

 

 

دستـور «هجدهمین جلسـه هیـأت مدیـره » دوره ٣٠

روز سه شنبه مـورخ ٩٧/٠٤/٢٦ ساعت ٩ صبح

 

١-پیش نویس مواد اصلاحی مقررات مربوط به وکالت باحضورنمایندگان محترم کانون مرکز (آقایان ثابت قدم و دکتر جلیل مالکی)

٢-پیش نویس آئین نامه کمیسیون نظارت و بازرسی

٣-انتخاب اعضای کمیسیون وام

٤-پرونده های صدور

٥-پرونده های انتقال

 

 

 

دستـور  « نوزدهمین جلسـه هیـأت مدیـره »  دوره ٣٠

روز یکشنبه مـورخ ١٣٩٧/٠٤/٣١ ساعت ٩ صبح

 

١-     پیش نویس مواد اصلاحی مقررات مربوط به وکالت

٢-     تعیین اعضای کمیسیون نظارت و بازرسی

٣-     تعیین اعضای کمیسیون وام

٤-     پرونده های صدور

٥-     پرونده های انتقال

 

 

 

دستور « بیستمین جلسه هیأت مدیره » دوره ٣٠

روز سه شنبه  مورخ ١٣٩٧/٠٥/٠٢  ساعت ٩

 

١- انتخاب اعضای کمیسیون انتشارات

٢- انتخاب اعضای کمیسیون حمایت

٣- انتخاب اعضای کمیسیون طرح و برنامه

٤- انتخاب اعضای کمیسیون فرهنگ و هنر

٥- پرونده های صدور

٦- پرونده های انتقالدستور «بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره »دوره ٣٠

روز یک شنبه مورخ ١٣٩٧/٠٥/٠٧ ساعت ٩ صبح

 

 

١-  ادامه بررسی و تحلیل طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت

٢-  انتخاب اعضای کمیسیون وکالت های اتفاقی

 ٣- انتخاب اعضای کمیسیون  ترفیعات

 ٤- انتخاب اعضای کمیسیون وکالت های تسخیری

 ٥- انتخاب اعضای کمیسیون جوانان

دستـور «بیـست و دومیـن جلسـه هیـأت مدیـره» دوره ٣٠

روز سه شـنبه مـورخ ١٣٩٧/٠٥/٠٩ سـاعـت ٩ صـبح

 

 ١- بررسی اساسنامه مرکز علمی کـاربردی کانون و انتخـاب رئیس مرکـز

 ٢- پـرونـده هـای صـدور

 ٣- پـرونـده هـای انتقـال
دستور « بیست و سومین جلسه هیأت مدیره » دوره ٣٠

روز یکشنبه مورخ ١٣٩٧/٠٥/١٤ ساعت ٩ صبح

 

 

١- پرونده های متقاضیان

٢- پرونده های صدور

٣- پرونده های انتقالدستور « بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره » دوره ٣٠

روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٠٥/١٦ ساعت ٩ صبح

 

 

١-     انتخاب رابطین هیات مدیره با کمیسیون ها

٢-     مناسبتهای پیشنهادی کمیسیون روابط عمومی

٣-     پرونده متقاضیان

٤-     پرونده های صدور

٥-     پرونده های انتقال

دستـور «بیست وپنجمین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره ٣٠

روزیکشنبـه مـورخ ١٣٩٧/٠٦/٠٤ ساعـت ٩ صبـح

 

١-بررسی مشکلات اخیر برای برخی از همکاران محترم

٢- نتیجه اختبار اول سال ١٣٩٧ و تعیین زمان برگزاری مراسم تحلیف

٣-مناسبتهای پیشنهادی کمیسیون روابط عمومی

٤-پاره ای از مسائل راجع به مستمری بگیران از کانون

٥- پرونده های صدور و درخواست متقاضیان
دستـور «بیست وششمین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره ٣٠

روزسه شنبه مـورخ ١٣٩٧/٠٦/٠٦ ساعـت ٩ صبـح

 

١-ادامه بررسی و تحلیل پیش نویس مواد اصلاحی مقررات مربوط به وکالت

٢-پرونده های انتظامی

٣-پرونده های متقاضیان

٤-پرونده های صدور

٥-پرونده های انتقال


دستور «بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره» دوره ٣٠

روز یک شنبه مورخ ١٣٩٧/٠٦/١١ ساعت ٩ صبح

 

١-     ادامه بررسی و تحلیل پیش نویس مواد اصلاحی مقررات مربوط به وکالت

٢-     پرونده های متقاضیان

٣-     پرونده های صدور

٤-     پرونده های انتقال


دستور «بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره» دوره ٣٠

روز سه شنبه ١٣٩٧/٠٦/١٣ ساعت ٩ صبح

 

١- ادامه بررسی و تحلیل پیش نویس مواد اصلاحی مقررات مربوط به وکالت

٢- تبادل نظر پیرامون برگزاری مراسم تحلیف

٣- پرونده های متقاضیان

٤- پرونده های صدور

٥- پرونده های انتقالدستـور «بیست ونهمین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره ٣٠

روز یکشنبه مـورخ ١٣٩٧/٠٦/١٨ ساعـت ٩ صبـح

 

 

١- جمع بندی و بررسی نهایی پیش نویس مواد اصلاحی مقررات مربوط به وکالت

٢- پیشنهاد اداره معاضدت در خصوص محل استقرار آن اداره

٣-درخواست متقاضیان ، پرونده های صدور – پروند های انتقال
دستـور «سی امین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره ٣٠

روز سه شنبه مـورخ ١٣٩٧/٠٦/٢٠ ساعـت ٩ صبـح

 

١-  موسسات حقوقی و وضعیت موسسات غیرمجاز حقوقی

٢-درخواست متقاضیان

٣-پرونده های صدور ، انتقال 

دستور  «سی و یکمین جلسه هیأت مدیره»  دوره ٣٠

روزیکشنبه مورخ ١٣٩٧/٠٦/٢٥  ساعت ٩ صبح

 

١-  ساختمان درحال احداث سعادت آباد

٢- درخواستهای متقاضیان و صدور

٣- درخواستهای انتقال

دستـور «سی و دومین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره ٣٠

روزیکشنبه مـورخ ١٣٩٧/٠٧/٠١ ساعـت ٩ صبـح

 

١-بررسی نسخه نهائی پیش نویس مواد اصلاحی مقررات مربوط به وکالت .

٢-نامه شماره ٨١٣٥٣ مورخ ٩٧/٦/٢١ دبیر کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در خصوص انتخابات .

٣- پرونده های متقاضیان

٤-درخواستهای صدور و انتقال
 

دستور «سی و سومین جلسه هیات مدیره» دوره سی ام

روز سه شنبه ٣ مهرماه ٩٧ ساعت ٩ صبح

 

١-استماع گزارش کارگروه ایجاد اداره روابط عمومی واتخاذ تصمیم با توجه به مصوبه مورخ ٩٧/٣/١

٢-پیشنهاد نظرسنجی از همکاران و شیوه اجرای آن

٣-پرونده های متقاضیان

٤-درخواست های صدور و انتقال

 دستـور «سی و چهارمین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره ٣٠

روزیکشنبه مـورخ ١٣٩٧/٧/٨ ساعـت ٩ صبـح

 

١-گزارش در خصوص مصوبه ٩٧/٦/٤ هیات مدیره پیرامون بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه

٢- پرونده متقاضیان

٣-درخواست های صدور و انتقال

 
دستـور «سی و پنجمین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره ٣٠

روزسه شنبه مـورخ ٩٧/٧/١٠ ساعـت ٩ صبـح

 

١- گزارش کارگروه تعیین شده در خصوص ساختمان سعدی

٢-پرونده‌های متقاضیان

٣-پرونده‌های صدور و انتقال

 

 دستور «سی و ششمین جلسه هیأت مدیره» دوره ٣٠

روزیکشنبه مورخ ١٣٩٧/٠٧/١٥ ساعت ٩ صبح

 

١-بحث و بررسی پیرامون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به وکالت در بخش مقررات انتظامی و قرائت نظر دادستان انتظامی کانون در خصوص مقررات مزبور

٢-حدود اختیارات کمیسیون نقل و انتقالات در مورد تقاضای میهمانی

٣-پرونده های متقاضیان، صدور و انتقال

 

 

 

دستور «سی وهفتمین  جلسه هیأت مدیره» دوره ٣٠

روز سه شنبه مورخ ١٧/٠٧/١٣٩٧ ساعت ٩:٠٠ صبح

 

 

١- تائید متن پیش نویس طرح اصلاح قانون وکالت جهت ارسال به اسکودا

٢- مؤسسات حقوقی

٣- پرونده های متقاضیان،صدور وانتقال