رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره رأی: ٨٠١- ١٣٩٩/٠٧/٢٢
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره رأی: ٨٠٠- ١٣٩٩/٠٧/٢٢
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره رأی: ٧٩٩- ١٣٩٩/٠٧/١٥
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور - شماره رأی: ٧٩٨- ١٣٩٩/٧/١٥
ابلاغ مناسب در رای داوری - تأملی بر ماده ٤۸٥قانون آیین دادرسی مدنی
دادنامه ای پدرسالارانه - دو نگاه به یک دادنامه به خواسته صدور اجازه ازدواج
معیار نفع در فرجام تبعی
رأی وحدت رویه شماره ٧٩٧ - ١٣٩٩/٧/٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ٧٩٦- ١٣٩٩/٧/١ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأی: وحدت رویه شماره ٧٩٥-١٣٩٩/٦/١٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رای شماره ٦٢١ مورخ ١٣٩٩/٥/١٤ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ٦٢٦ الی ٦٣٢ مورخ ١٣٩٩/٠٥/١٤ هیات عمومی دیوان عدالت اداری