آخرین دستور جلسات
دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧ ١٨:٠٠
دوشنبه ١٤ آبان ١٣٩٧ ١٣:٣٠
شنبه ١٢ آبان ١٣٩٧ ١٤:١٥
شنبه ٠٥ آبان ١٣٩٧ ١٤:٠٠
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧ ١٥:٣٠
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧ ١٥:٠٠
دوشنبه ١٦ مهر ١٣٩٧ ١٤:٠٠
شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ ١٢:٢١
دوشنبه ٠٩ مهر ١٣٩٧ ١٢:٢١
شنبه ٠٧ مهر ١٣٩٧ ١٢:٢١
دوشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٧ ١٢:٢١
شنبه ٣١ شهریور ١٣٩٧ ١٢:٣٠