دستور هشتادونهمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
مراسم تحليف تعداد ٨٠ نفر از كارآموزان وكالت برگزار شد
گزارشی کوتاه از جلسۀ ۸۸ هیأت‌مدیره
دستور هشتادوهشتمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ و یکم
گزارشی کوتاه از جلسۀ ۸۷ هیأت‌مدیره
ثبت اظهار نامه مالیاتی در محل کانون وکلای دادگستری مرکز
دستور هشتادوهفتمین جلسه هیأت‌مدیره دوره سی‌ و یکم
گزارشی کوتاه از جلسۀ ۸۶ هیأت‌مدیره