آخرین دستور جلسات
دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧ ١٣:٣٠
شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧ ١٤:٣٥
دوشنبه ٢٤ دی ١٣٩٧ ١٤:٢٠
شنبه ٢٢ دی ١٣٩٧ ١٤:٤٥
شنبه ١٥ دی ١٣٩٧ ١٧:٠٠
دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ ١٦:٠٠
شنبه ٠٨ دی ١٣٩٧ ١٣:٠٠
شنبه ٠١ دی ١٣٩٧ ١٤:٤٥
دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧ ١٥:٠٠
یکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧ ١٤:٣٠
دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ ١٤:٠٠
شنبه ١٧ آذر ١٣٩٧ ١٥:٠٠