آخرین دستور جلسات
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨ ١٤:٤٥:٠٠
شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٨ ١٤:٢٨:٠٠
دوشنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٨ ١٥:٠٠:٠٠
شنبه ١٨ خرداد ١٣٩٨ ١٤:٢٨:٠٠
شنبه ١١ خرداد ١٣٩٨ ١٥:٠٥:٠٠
یکشنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٨ ١٧:١٠:٠٠
شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨ ١٤:٤٥:٠٠
دوشنبه ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٤:٣٠:٠٠
شنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٥:٥٠:٠٠
دوشنبه ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٤:٤٥:٠٠
شنبه ٢١ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٥:٣٠:٠٠
دوشنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٥:٠٠:٠٠