یا کاشف الکرب عن وجه الحسین (ع) اکشف کربی بحق اخیک الحسین (ع)
دستوریکصد وچهل و چهارمین جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ ودوم
برگزاری مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان
دستوریکصد وچهل و سوم جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ ودوم
دستور یکصد و چهل و دومین  جلسه هیأت‌ مدیره دوره سی‌ ودوم
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری