آئین نامه نقل وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

 

     به منظور هماهنگی وایجاد رویه یكسان درتغییر محل اشتغال وكلای دادگستری و محل کارآموزی كارآموزان وكالت با استفاده ازاختیارات حاصل از قسمت اخیر ماده ٢ و ماده ٦ لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی بامقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون انجام خواهد شد.

 

ماده ١

داوطلبان ورود  به شغل وكالت می توانند محل كارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امكانات کانون پیشنهاد کنند ولی بهرحال  تعیین محل اشتغال به وکالت و كارآموزی با هیأت مدیره و جزء اختیارات كانون وكلا است.

 

ماده ٢

شرط پذیرش درخواست انتقال ، وجود واحراز شرایط زیر و موکول به تصویب هیأت مدیره کانون است:

 ١-٢- وجود ظرفیت درشهر مورد درخواست (مقصد) براساس مصوبه هیأت مدیره واینكه درشهر محل اشتغال متقاضی (مبدأ) به تعداد لازم، وكلای واجد شرایط اشتغال داشته باشند.

 

٢-٢- دایر بودن دفتروکالت درشهرمحل اشتغال (مبدأ) وتمركز فعالیت وکالتی موثردرمحل مزبور.

تبصره- فعالیت وکالتی موثر براساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده درمحل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط درخصوص انجام وکالتهای معاضدتی وتسخیری که عنداللزوم ازطریق استعلام مشخص خواهد شد.

 

٣-٢- حداقل سابقه مورد نیاز برای طرح درخواست انتقال دائم وکلا به شهر تهران پنج سال و برای انتقال به شهرهای دیگر حوزه قضایی استان تهران سه سال وبرای نقل وانتقال ازهریک از شهرستانها به داخل شهرستان های همان استان دوسال و از شهرستانها به مرکز همان استان سه سال خواهد بود. در هر حال پذیرش درخواست موکول به تأیید کمیسیون و تصویب هیأت مدیره می باشد.

تبصره١- درخواست انتقال وکلا از تهران به سایر شهرها و از مراکز استان به شهرستانهای همان استان نیازمند رعایت مدت مزبورنیست.

تبصره٢- درخواست انتقال متقاضیان احصاء شده در موارد آتی ، از شرط مدت مذکور معاف هستند.

 

٤-٢- نداشتن محكومیت انتظامی قطعی ازدرجه چهار به بالا ونداشتن محكومیت انتظامی به جهت تخلف موضوع ماده ٦ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ١٣٧٦.

تبصره١-  درصورتی كه از پایان اجرای حكم قطعی مربوط به محكومیت های درجه چهار ، سه سال و درجه پنج ، چهارسال و از اجرای محكومیت موضوع ماده ٦ قانون كیفیت اخذ پروانه مصوب ١٣٧٦ برای دفعه اول دوسال گذشته باشد، اثرمحکومیت های فوق ازنظر این آئین نامه  منتفی تلقی خواهد شد.

تبصره٢- وكلایی كه درشهرهای خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند ٢-٢، فعالیت وكالتی خود را متمركز کرده باشند درمدت تمرکز و حداقل دو سال بعداز آن نمی توانند تقاضای انتقال کنند.

 

ماده ٣

 در ارزیابی تقاضاهای انتقال علاوه بر احراز شرایط مذكور درماده ٢ ،  موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهد بود.

١-  نداشتن سوء شهرت در طول مدت وکالت یا سوابق شغلی قبل از وکالت

٢-  سابقه اشتغال به وکالت

٣-  نداشتن محكومیت جزائی مؤثر

٤-  همكاری با ارگانها وكمیسیونهای كانون

٥-  سنوات اشتغال درشهرهای محروم

٦-  درج مقالات علمی درمجله كانون های وكلا وسایر مجلات تخصصی

٧-  داشتن تألیفات علمی

٨-  شركت مؤثر درسمینارهای تخصصی

٩- قبول شدن درآزمونهای علمی وتخصصی (درصورتی که برگزاری چنین آزمونهایی ازطرف كانون های وكلا و یا اتحادیه باشد)

١٠- كمك های مؤثر درامور رفاهی وكلای دادگستری وكارآموزان وكالت

 

١١- فعالیت مؤثر درپذیرش وآموزش كارآموزان وكالت

 

١٢- برگزیده شدن درجشنواره های علمی رسمی

 

ماده ٤

١-٤- چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یافرزند یا پدر یامادر یا سایر افراد تحت تكفل وی دچار بیماری صعب العلاج شوند واین بیماری به تأیید پزشكی قانونی برسد وامكان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد. نقل و انتقال موضوع این ماده ، به صورت موقت و حداکثر به مدت دو سال پذیرفته می شود و در صورت ادامه شرایط  قابل تمدید می باشد.

 

٢-٤- درصورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وكالت در مقطع دکتری از طریق شرکت در آزمون سراسری و قبولی در آن ، پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حضوری از دانشگاه ویا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هر دفعه یک نیمسال می باشد مشروط براینکه حداکثر پنج سال از تاریخ شروع به تحصیل برای دوره دكتری تجاوز ننماید.

 

٣-٤- استخدام واشتغال رسمی تمام وقت به عنوان هیأت علمی یكی از دانشكده ها یا گروه های حقوق دانشگاه ها ومراكز علمی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، درشهر مورد درخواست انتقال در طول مدت استخدام و اشتغال. دوره استخدام پیمانی ، آزمایشی و رسمی تمام وقت نیز مشمول این ماده خواهد بود.

 

ماده ٥

تغییر محل كارآموزی یا اشتغال یكی از زوجین با نكاح دائم كه هردوی آنان وكیل یا كارآموز یا یكی از آنان وكیل ودیگری كارآموز باشد، حسب تقاضای هردو به محل اشتغال دائم یكی از آنان مجاز است.

 

درخواست انتقال دائم زوجه وکیل به تبع محل اشتغال زوج وکیل در کمیسیون مطرح و مطابق شرایط عمومی آئین نامه بررسی خواهد شد.

 

تبصره: انتقال به تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسرشان با درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا سه سال از تاریخ انتقال و با رعایت نوبت گذشته باشد و یا اینکه ازدواج آنها مؤخر بر انتقال باشد.

 

ماده ٦

پذیرش تقاضای انتقال بانوان وكیل و كارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه دلیل ازدواج مؤخر بر شروع وکالت وحکم كارگزینی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا امور اداری مؤسسه یا شرکت ذیربط امكان پذیر خواهد بود مشروط براینکه:

 

١-٦- زوج کارمندرسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی و دولتی باشد.

 

٢-٦- زوج کارمند بخش خصوصی بوده وسه سال سابقه اشتغال به کار مشمول قانون کار و با سابقه تأمین اجتماعی باشد .

 

تبصره: شرط ازدواج مؤخر بر شروع وکالت شامل کارآموزان وکالت جهت مهمانی در انجام تکالیف کارآموزی نمی شود.

 

ماده٧

انتقال وكلا و كارآموزانی كه پدر یا مادریا فرزندآنان وكیل دادگستری باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

 

ماده ٨

جابجایی کارآموزان خانم فقط برای یک دوره کارآموزی به مرکز استان محل اشتغال به استثناء استان تهران امکان پذیراست.

 

ماده ٩

کمیسیون نقل و انتقال مرکب از سه عضو منتخب هیأت مدیره می باشد که حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه خواهند داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضاها الزامی است.

 

تبصره- کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا وردیف متقاضی ،گزارش کوتاهی تنظیم و سپس نظریه خود راجهت طرح درهیأت مدیره اعلام وارائه می نماید.

 

ماده ١٠

درصورتیکه تقاضای انتقال از کانون مرکز به سایر کانون ها و یا از شهرتهران به خارج از تهران باشد و همچنین درمواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال به دلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا به صورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

 

ماده ١١

موارد ذیل بدون طرح در کمیسیون ، رأسا" توسط کمیته یک رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد:

 

الف- درخواست متقاضیان مشمول تبصره ١ ماده ٢ آئین نامه

 

ب- درخواست متقاضیان مشمول ماده ٢-٤ آئین نامه

 

ج- درخواست متقاضیان مشمول صدر ماده ٥ آئین نامه

 

د- درخواست متقاضیان مشمول ماده ٧ آئین نامه

 

ه- درخواست متقاضیان مشمول ماده ٨ آئین نامه

 

و- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از استان تهران به هر شهر دیگر کانون مرکز و یا کانونهای دیگر به شرط موافقت کانون مقصد.

 

ز- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از مراکز استان به هر یک از شهرهای تابع همان استان.

 

ماده ١٢

موافقت با انتقال دائم یا موقت محل اشتغال به وکالت یا کارآموزی وکلا و کارآموزان اعم از اینکه مرجع موافقت به آن ، نایب رئیس یا کمیسیون نقل و انتقالات باشد جز در موارد پزشکی مذکور در آئین نامه مشروط بر این است که متقاضی ، تمرکز در غیر محل اشتغال نداشته باشد.

 

این آئین نامه در ١٢ ماده درجلسه مورخ  ١٣٩٤/٠٧/٠٥ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با اصلاحیه بعدی مورد تصویب  قرارگرفت. از تاریخ تصویب، کلیه آیین نامه ها ومصوبات قبلی هیأت مدیره دوره های پیشین دراین خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود وکلیه نقل و انتقال اعم از قطعی یا موقت مطروحه یا جدید براساس این آیین نامه مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرارخواهد گرفت.