مقالات حقوق مدنی


زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک (با تحلیل رای وحدت رویه شماره ٧٣٣ به تاریخ ١٣٩٣/٠٧/١٥ هیات عمومی دیوان عالی کشور) ارزيابي شروط ناعادلانه در حقوق داخلی بر اساس تحليل اجتماعی و اقتصادي قراردادها نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت مدنی پزشک در تامل دو رای؛ در زمینه تاثیر تغییر جنسیت بر نام کوچک تحلیل ماده ٢٦٥ قانون مدنی با رویکردی بر رویّه قضایی نقش عرف در شناخت رابطه سببیت میان تقصیر خوانده و ضرر نگاهی به حقوقی مالکیت ادبی و هنری در اسناد بین المللی زیان دیرکرد و وجه التزام بررسی وضعیت حقوقی نقل و انتقال مال توقیف شده در اجرای احکام مدنی مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در یک موضوع: از دست دادن شانس در رویه دیوان عالی کشور فرانسه اعتبار قانونی تبصره ماده ٤٧ قانون اجرای احکام مدنی بررسی برخی از جنبه های حقوقی حادثه پلاسکو: حلقه مفقوده مسئولیت