گسترش رباخواری با دستاویز پیش گیری از جرم بررسي تطبیقی مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی ايران و قانون کیفری فرانسه حق حبس رضایت بزه دیده و آثار آن در قوانین کیفری ضمانت اجراهای جدید در قبال نوجوانان معارض با قانون(نگاهی به ماده ٨٩ق.م.ا١٣٩٢) بررسی تطبیقی مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران و قانون کیفری فرانسه معامله اتهامی در حقوق آنگلوساکسون با نگرشی در حقوق کیفری ایران بررسی معافیت پدر و اجداد پدری از قصاص در قتل عمدی فرزند بررسی حقوقی تعامل ایران با FATA در پیشگیری از پولشویی ترویج انتقام خصوصی یا تابوشکنی از ناموس پرستی؟ بررسی تحولات قانون مجازات اسلامی - اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری