مقالات آیین دادرسی کیفری


حق دسترسی اصحاب دعوی به پرونده کیفری

نوآوری ها و نواقص قانون جدید آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

رویکردی حقوقی ـ انتقادی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به دادرسی اطفال با بررسی تطبیقی