مقالات تجارت بین الملل

بررسی ماهیت و ساختار جوینت ونچر در حقوق ایران تعدیل قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی