نقد و توجیه رای وحدت رویه شماره ٧٣٤ مورخ ١٣٩٧/٧/٢٢ هیات همومی دیوان عالی کشور رویه عملی رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ١٤٨ قانون کار(عدم پرداخت حق بیمه کارگر) برخورداری از چند حمایت بلندمدت(بیمه ای) در قوانین موضوعه ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه کارگران نظام دادرسی دعاوی راجع به : حق بیمه ی قراردادهای پیمانکاری نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری