اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری

 

 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در جهت اعتلای حرفه وکالت، تأمین امنیت قضائی در کشور، استفاده بهینه از وکلای دادگستری باتجربه، فیصله اختلافات و دعاوی پیچیده و تخصصی، جلب همکاری وکلای جوان و متخصصین در تأمین حقوق قانونی موکلین آنان و بالأخره رعایت موازین حرفه ای وکالت و گسترش اعتماد عمومی به حرفه وکالت این اساسنامه را تصویب نمود.

 

ماده١ـ مرکز داوری کانون با رعایت مقررات این اساسنامه عهده دار وظیفه تعیین داور یا هیأتهای داوری، همکاری با داوران در زمینه حسن اداره دعاوی مطروحه، ابلاغ مکاتبات به داوران اصحاب دعوی، نظارت در رعایت مهلت های مقرر قانونی، وصول حق داوری و رعایت مقررات این اساسنامه توسط داوران منتخب می باشد.

 تبصره ـ ابلاغ آراء و تصمیمات داوری با رعایت آیین نامه داوری مرکز صورت خواهد گرفت.

 

ماده٢ـ ارگان مرکز داوری متشکل از:

 هیأت امنای مرکز، فهرست داوران منتخب مرکز و دبیرخانه و دبیرکل مرکز است که وظایف و اختیارات آنان در این اساسنامه پیش بینی شده است.

 

ماده٣ـ هیأت امنای مرکز:

هیأت امنای مرکز متشکل از حداقل ٥ نفر و حداکثر ٧ نفر از وکلای دادگستری می باشد که شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا را داشته و با رأی مخفی هیأت مدیره برای مدت دو سال به این سمت منصوب خواهند شد. رئیس کانون همواره از اعضاء هیأت بوده و به لحاظ سمت خود ریاست جلسات هیأت امناء را نیز به عهده خواهد داشت.

تبصره ـ اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا و هیأت امناء در دوره عضویت نمی توانند قبول سمت داوری در هیچ دعوای حقوقی را نموده و در موقع انتخاب داور چنانچه در دعوای مطروحه به عنوان وکیل یا مشاور به طور مستقیم یا غیرمستقیم مداخله داشته باشند، نمی توانند در رأی گیری شرکت نمایند.

 

ماده٤ـ وظایف و اختیارات هیأت امنای مرکز به قرار زیر است:

الف ـ انتخاب داور یا داوران در هر مورد که به موجب توافق اصحاب دعوی یا حسب ارجاع پرونده از دادگاه صلاحیت دار امر انتخاب داور به عهده کانون وکلا، رئیس کانون وکلا و یا مرکز داوری کانون قرار داده شده باشد.

ب ـ تعیین و اعلام فهرستهای داوران مورد اعتماد کانون وکلای دادگستری. این فهرستها به صورت علیحده برای قبول داوری در دعاوی بازرگانی بین المللی، دعاوی بازرگانی، اختلافات ملکی و حق کسب و پیشه، استیجاری، اختلافات و دعاوی ثبتی، دعاوی مربوط به تعیین حدود مسئولیتهای مالیاتی و گمرکی، دعاوی مربوط به حمل و نقل، دعاوی پیمانکاری و ساختمانی، دعاوی مربوط به امور بانکی، مالی و بیمه و سایر رشته های مورد نیاز توسط هیأت امناء تنظیم و برای تصویب هیأت مدیره کانون تسلیم شده و پس از تصویب هیأت مدیره به عنوان فهرست داوران مورد اعتماد کانون اعلام خواهد شد.

تبصره١ـ اعضاء فهرست های داوران مورد اعتماد کانون علاوه بر تخصص علمی و عملی در هر یک از رشته های مربوط می بایستی شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا را نیز داشته باشند.

پس از شور و رسیدگی به صلاحیت هر متقاضی فهرست های مختلف با رأی مخفی اعضاء هیأت امناء تهیه خواهد شد.

تبصره٢ـ چنانچه مواردی به داوری مرکز ارجاع شد که موضوع دعوی را در صلاحیت داوران مندرج در فهرست های منتشره نباشد، هیأت امناء فهرست خاصی از داوران مورد اعتماد در آن رشته را تعیین و منتشر خواهد کرد.

تبصره٣ـ تعداد اعضاء هر یک از فهرست های داوران تخصصی را هیأت امنای مرکز تعیین خواهد کرد.

پ ـ پیشنهاد تعیین دبیر کل مرکز از بین اعضای هیأت امناء یا خارج از آن و تعیین حقوق و اختیارات او برای تصویب هیأت مدیره.

ت ـ رسیدگی به ادعای جرح داور توسط هر یک از اصحاب دعوی.

ث ـ اعلام تخلف از ناحیه هر یک از داوران منتخب به هیأت امناء مرکز.

ج ـ تجدیدنظر یا تعیین جانشین برای هر یک از داوران عضو فهرست های تخصصی که مستعفی، جرح، سلب صلاحیت یا فوت شده باشند.

چ ـ نظارت بر حسن انجام وظایف دبیرخانه مرکز.

ح ـ تدوین آئین نامه های داخلی مرکز.

خ ـ تعیین میزان حق داوری با تفکیک هزینه های اداری و حق داوری داوران منتخب.

 

ماده٥ ـ دبیرخانه و دبیرکل مرکز:

دبیرخانه مرکز مشتمل بر تعداد لازم کارشناس حقوقی و دستیار و کارمندان اداری توسط رئیس دبیرخانه و زیر نظر مستقیم دبیرکل مرکز اداره خواهد کرد. دبیرکل در صورتیکه خارج از اعضاء هیأت امناء باشد بدون حق رأی در جلسات هیأت امناء شرکت نموده و سمت دبیری هیأت مذکور را نیز به عهده خواهد داشت. رئیس دبیرخانه توسط دبیرکل انتخاب و می تواند بنا به درخواست وی در جلسات هیأت امناء شرکت کند. دبیرخانه می تواند از خدمات وکلا و کارآموزان وکالت در صورت تمایل به عنوان دستیار یا کارشناس نیز استفاده کند.

 

ماده٦ ـ وظایف و اختیارات دبیرکل از قرار زیر است:

الف ـ سرپرستی و نظارت بر دبیرخانه مرکز

ب ـ نظارت بر حس اداره دعاوی ارجاع شده به مرکز

پ ـ تهیه گزارش حقوقی از دعاوی ارجاعی به مرکز

ت ـ مراقبت در پرداخت به موقع هزینه داوری و حق الزحمه داوران توسط متداعیین با رعایت ضوابط مصوب هیأت امناء

ث ـ رسیدگی مقدماتی به ادعای جرح هر یک از داوران به منظور تسلیم گزارش به هیأت امناء.

ج ـ تعیین دستیار حقوقی داوران از بین وکلا و کارآموزان وکالت در هر پرونده به منظور همکاری با داوران در زمینه اجرای مقررات داوری مرکز و ابلاغ اطلاعیه ها و دعوتنامه های داوران، فراهم کردن تسهیلات لازم برای داوران، نظارت بر اعطای فرصت دفاع متناسب به اصحاب دعوی و نظارت بر صدور رأی در مهلت های قانونی.

چ ـ فراهم کردن تسهیلات دفتری برای داوران.

ح ـ انجام سایر اموری که با رعایت مقررات این اساسنامه توسط هیأت امناء به دبیرخانه مرکز ارجاع خواهد شد.

د ـ امضاء مکاتبات و ارتباطات الکترونیکی در حدود اختیارات مرکز.

ز ـ تأمین موجبات گسترش امور ارجاعی به مرکز داوری از طریق ارتباط مستقیم با مؤسسات بازرگانی، شرکتهای ساختمانی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی و برگزاری سمینارهای فصلی و تشویق وکلا به درج شرط داوری مرکز در قراردادهای تنظیمی.

 

ماده٧ ـ کانون وکلای دادگستری طی نامه ای خطاب به کلیه وکلایی که واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون باشند، ضمن ارسال یک نسخه از این اساسنامه و مقررات داوری مرکز دعوت خواهد کرد که تمایل خود را ظرف مدت معینی برای عضویت در هیأتهای داوری تخصصی با ذکر درج نامشان در فهرستهای تخصصی مختلف به اطلاع کانون برسانند. هیأت امناء با رعایت سایر مقررات این اساسنامه فهرستهای تخصصی را از بین متقاضیان تعیین خواهد کرد.

 

ماده٨ ـ فهرست های داوران تخصصی عبارتند از:

 الف ـ داوران تخصصی رشته ساختمان و پیمانکاری

 ب ـ داوران تخصصی دعاوی ثبتی و ملکی

 پ ـ داورن تخصصی دعاوی بازرگانی و بین المللی

 ت ـ داوران تخصصی در مسائل بانکی، مالیاتی، گمرکی، مالی و بیمه

 ث ـ داوران تخصصی در دعاوی مربوط به حمل و نقل اعم از دریائی، زمینی و هوائی

 ج ـ داوران تخصصی در مسائل تجاری

 د ـ داوران تخصصی در مسائل استخدامی

 هـ ـ سایر تخصص های مورد نیاز به تشخیص هیأت امناء

داوران تخصصی علاوه بر احراز شرایط عضویت هیأت مدیره کانون می بایستی در هر یک از رشته های مورد نظر واجد صلاحیت علمی یا تجربی کافی باشند.

 

ماده٩ ـ هر یک از داوران تخصصی که با رأی هیأت امناء کانون به عنوان داور در پرونده ای تعیین می شوند قبل از قبول سمت، لازم است به مرکز داوری اعلام نمایند که با هیچیک از اصحاب دعوی در ارتباط با دعوای مطروحه و یا سایر امور بازرگانی و مالی هیچگونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم نداشته و می توانند با کمال بی طرفی به دعوی رسیدگی نمایند. در اطلاعیه مذکور هر گونه رابطه قرابت یا دوستی با هر یک از اصحاب دعوی یا سهامداران شرکتهای مربوط و هر گونه نفع احتمالی در دعوی از ناحیه داور باید افشاء گردد.

تبصره ـ داوران قبولی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سمت داوری کتباً به دبیرخانه اعلام خواهند کرد.

 

ماده١٠ ـ این اساسنامه در جلسه مورخ ١٣٨٤/٠٥/٠٤ هیأت مدیره به تصویب رسید و در جلسه مورخ ....................... اصلاح گردید.