نقد تجدید نظر خواهی وکیل تسخیری- مستقل یا وابسته به موکل؟ غرامت از منظر افزایش قیمت ناشی از تورم اقتصادی مسئولیت فروشنده در مورد مبیع مستحق للغیر و کاهش ارزش ثمن نقد رای در باب تملک اراضی اشتباه در جهت معامله